0

 ثبت و پیگیری واریزی:

کلیه خیرین و همراهان ما، می توانند با اهدای کمک های نقدی خود از طریق شماره حساب های ذیل، ما را در پیشبرد اهدافمان یاری رسانند. همراهان گرامی، به دنبال شفاف سازی و پاسخگویی به خیرین و مراجعین محترم، پس از واریز وجه جهت ثبت دقیق اطلاعات و دریافت رسید وجه واریزی با موسسه تماس حاصل نمایید و یا اطلاعات را در بخش پیگیری واریزی وارد نمایید.

بانک ملی

شماره حساب :0112736318003
شماره کارت :6037997599039022

بانک ملت

شماره حساب :8646803060
شماره کارت :6104337494380361

بانک صادرات

شماره حساب :0112920930009 
شماره کارت :6037691990318891

چهار شماره آخر کارت*
واریز به حساب / کارت*