0

 موسسه خیریه مهر تلاشی است برای پایداری، امید، زایش عشق و خیرخواهی به همنوعان


منشور اخلاقی

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان می باشد و به منظور پاس‌ داشت حس نوع‌ دوستی و تکریم انسانی و نظر به اهمیت معرفت، بصیرت و کرامت در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی، ما مدیران و کارکنان موسسه خیریه مهر متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های کاری در نظر داشته و همواره در مسیر دست‌یابی به اهداف آرمانی موسسه بی وقفه تلاش و جدیت داشته باشیم: 

  اصل رعایت انصاف و امانت:

تعهد به رعایت صداقت و انصاف در مواجهه با دیگران، حفظ امانتداری و آبروداری و شئونات نیازمندان و حفظ درخواست های آنان

 اصل برائت:

التزام به برائت از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به عقایدی که اعمال خیر خواهانه و خداپسندانه را با شائبه های غیر دینی و انسانی می آلایند.

  اصل وفاداری:

باور به حقانیت مکتب اسلام و تشیع وفاداری به اصول اعتقادی، عبادی و اخلاقی آن در تمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی

  اصل احترام:

تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام امور، برخورد مناسب، سعه صدر و خوشرویی و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی به نیازمندان

 اصل رازداری:

تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه موسسه، افراد، مخاطبان و کلیه نهادها و موسسات مرتبط 

 اصل رعایت حقوق:

التزام به رعایت کامل حقوق مراجعه کنندگان، تواضع، فروتنی، مسئولیت پذیری، وقت شناسی و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری  

  اصل حقیقت جویی:

تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت  

  اصل ترویج:

تعهد به رواج فضایل دینی و مردم داری و اشاعه فرهنگ انفاق، اهداء، بخشش و کارآفرینی مطابق با ارزش ها و اصول عرفی و شرعی جامعه  

  اصل منافع ملی:

تعهد به رعایت مصالح ملی و سازمانی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل فرهنگی، درمانی، خدماتی و کارآفرینی

  اصل مالکیت مادی و معنوی:

تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی موسسه و کلیه همکاران در بخش های مختلف