0
اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار در دوران کرونا

تصویر دست های زحمت کِش مادران همیشه توی قاب خاطرات کودکان هک شده است.                              دست های پینه خورده،دست های سیاه شده و دست های خشک و زِبری که یاد پدر نداشته شان را زنده می کند.           هرچند نمی توان بار سخت را از روی شونه هایشان برداشت اما می توان دست در دست هم کمک رسان و یاری رسانشان باشیم.                                                                        طرح اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار در دوران کرونا که با یاری و دست های پرمهر شما در جریان است.              (پاک کردن حبوبات )                                             شماره کارت:6037997599039022 به نام خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام                                                  خیریه_مهر                              

#سفیر خدا روی زمین باشیم