0
#سفیر خدا روی زمین باشیم

گاهی شاید به کلمه معلولیت یعنی محدودیت فکر کرده باشیم کسانی که سرتاسر زندگیشون و مدیون قلب مهربانشونن که با محبت نگاهشون از ما کمک می خواهند تا اسمان را بو بکشند و گل را فریاد پس چه زیباست مسبب تولد دوباره انسان ها بود        پوران خانم که از بیماری ضعف شنوایی رنج می برند با یاری خدا و دست های پرمهرشما توانستند برای باری دگر صدا هارا درک کنند                                                            بیاید تا با دست های پر مهرمان باری دگر معلولیت را از حدودیت جدا کنیم                     #سفیر_خدا_روی_زمین_باشیم                                                                             #خیریه_مهر


اهدای کیک ازدواج
توزیع کیک و تنقلات بین خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه مهر