0
فطریه

طرح فطریه

💜 آماده دریافت محبت و عشق شما هستیم
🌾 فطریه خود را صرف انسان هایی کنیم که فکر می کنند حتی از آسمان ها هم سهمی ندارند.
💜موسسه خیریه مأوای همدلی و روشنی ایتام (مهر ایتام) آماده دریافت زکات فطره (عام و سادات) و کفاره شما نیکوکاران گرامی می باشد. 
📱شما میتوانید از طریق لینک زیر مهربانی خود را واریز نمایید: 
💳شماره کارت جهت واریز مهربانی نزد بانک ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱
(خیریه مأوای همدلی وروشنی ایتام)
🔶 لطفا پس از واریز از طریق شماره کارت، جهت مشخص نمودن نوع فطریه و کفاره، همکاران ما را در خیریه مهر مطلع نمایید. 
اطلاعات بیشتر : ۶-۳۴۴۷۴۸۰۵-۰۳۱
سهم شما در این کار خیر، می‌تواند انتشار آن باشد! شما هم سهیم باشید.

سازمان یار• متن و تصویر
لقمه مهربانی
توزیع افطاری بین نیازمندان شهر اصفهان