0
ذبح گوسفند و بسته بندی و توزیع گوشت قربانی 8تیرماه

 
 
 
صحبت های مدیر عامل مجموعه خیریه مأوای همدلی و روشنی ایتام مهر به مناسبت توزیع جهیزیه