0
بسته بندی سبدکالا
بسته بندی سبدکالا فروردین ماه توسط پرسنل محترم خیریه مهر

بسته بندی سبدکالا

بسته بندی سبدکالا توسط پرسنل محترم خیریه مهر

مراحل بسته بندی اقلام سبد کالا توسط پرسنل محترم خیریه مهر روز چهارشنبه مورخ 1399/01/20

توزیع سبدکالا
توزیع سبدکالا درب منازل مددجویان موسسه خیریه مهر