0
گوشه ای از فعالیت پرسنل خیریه مهر
کمک رسانی به نیازمندان

گوشه ای از فعالیت پرسنل خیریه مهر

کمک رسانی به نیازمندان

بعضی ها؛ آرامش مطلقند ...

لبخندشان؛ تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان؛

اصل کار؛ تپیدن قلبشان

انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند

بعضی ها؛ بودنشان؛

نفس کشیدنشان؛

یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان

اصلا خدا جون

در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای...

گوشه ای از فعالیت پرسنل عزیز و مهربان خیریه مهر در راستای کمک رسانی به خانواده های نیازمند

با تشکر از تک تک عزیزان و خانواده های محترمشان 

عملکرد اسفندماه
گوشه ای از عملکرد اسفندماه خیریه مهر