0
توزیع گل و شیرینی
توزیع گل و شیرینی بین مددجویان تحت پوشش

توزیع گل و شیرینی

توزیع گل و شیرینی بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

در روزهایی که ویروس منحوس کرونا لحظات را به کام همگان تلخ کرده کسانی بودند که به فکر نیازمندان بودند و دغدغه اشان آسایش این عزیزان بود،
پس دست به کار شدند تا تلخی این اضطراب که برتلخی تنگدستی‌هایشان افزوده بود را به حلاوت شیرینی هاییی که از سر عشق و انسان دوستی هدیه کرده بودند، تبدیل کنند
وهمراه این شیرینی ها گلی را هدیه دادند تا بگویند تا شقایق هست زندگی باید کرد واینگونه امید را به وجودشان تزریق کردند.

توزیع گل و شیرینی و نان درب منازل مددجویان تحت پوشش خیریه مهر روز دوشنبه مورخ 1398/12/26

با تشکر از خیرین عزیز و گرامی

توزیع سبد کالا
توزیع سبد کالا بین کارگران نیازمند شهر اصفهان