0
بسته بندی سبد کالا شب عید
بسته بندی سبد کالا شب عید مددجویان تحت پوشش

بسته بندی سبد کالا شب عید

بسته بندی سبد کالا شب عید مددجویان تحت پوشش

آبی آسمان، لطافت گل بنفشه، خودنمایی سنبل ولاله، بوی خوش شبوها، و حتی غول کرونا درمقابل مهر و ایثار و از خودگذشتگی شما حامیان و همکاران عزیز رنگ باخت
وقتی با وجود تهدید بیماری با عشق در کنار هم ماندیم تا خانواده هایی را از چشم به راهی در آوریم تاخاطرشان آسوده باشد و دلهایشان شاد و سفره هایشان پر و لباس بچه هایشان نو شود، میشد خاطر آسوده پدر بیمار و مادری را دید...

خودمان را درجمع فرشتگانی دیدیم که نقش همسری، مادری، پدری و فرزندی خود را به عشق هم نوع دوستی برای ساعاتی نادیده گرفته و خود را فراموش کرده
تا قلبمان به کار خیر آرام بگیرد..
تارسم امانت داری را درقبال حامیان بزرگوار موسسه مهر و مددجویان این موسسه رابه جا آورده باشیم...
و یقین داریم که در معامله باخدا هیچ کس ضرر نکرده و نخواهد کرد

بسته بندی سبد کالای شب عید 70 خانوار تحت پوشش، روز سه شنبه مورخ 1398/12/20

خرید و بسته بندی لباس نو
خرید و بسته بندی لباس عید کودکان تحت پوشش