0
توزیع جوجه
توزیع جوجه بین نیازمندان شهر اصفهان

توزیع جوجه

توزیع جوجه بین نیازمندان شهر اصفهان

توزیع 120 کیلو جوجه به تعداد 60 خانوار بین نیازمندان شهر اصفهان، روز جمعه مورخ 1398/11/18 ساعت 13 الی 16 

با تشکر از آقای داوودی که موسسه خیریه مهر را در توزیع جوجه همراهی کردند. 

با تشکر از خیر محترم که مواد پروتئینی را در اختیار موسسه خیریه مهر قرار دادند.

توزیع جوجه
توزیع پک جوجه بین مددجویان و نیازمندان شهر اصفهان