0
برگزاری کلاس آموزشی زبان
برگزاری کلاس آموزشی زبان برای کودکان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

برگزاری کلاس آموزشی زبان انگلیسی

برگزاری کلاس آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان 9-12 ساله تحت پوشش موسسه خیریه مهر

برگزاری پنجمین جلسه کلاس آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان 9-12 ساله تحت پوشش موسسه خیریه مهر 

با تشکر از مدرس عزیزمان، خانم کمالی 

ماهی شیر
توزیع ماهی شیر بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر