0
توزیع گوشت
توزیع گوشت و تخم مرغ بین مددجویان تحت پویشش خیریه مهر

توزیع گوشت

توزیع گوشت و تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

توزیع گوشت و تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 

ا تشکر از حامیان گرانقدر، خیرتان قبول

توزیع نان
توزیع نان بین مددجویان خیریه مهر