0
توزیع نان
توزیع نان بین مددجویان خیریه مهر

توزیع نان

توزیع نان بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

توزیع 600 نان بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 

با تشکر از خیر بزرگوار

توزیع پک یلدا
توزیع تعدادی پک برای شب یلدا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر