0
کلاس آموزشی
برگزاری کلاس آموزشی زبان انگلیسی

برگزاری کلاس آموزشی زبان انگلیسی

برگزاری کلاس آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان 9-12 سال تحت پوشش موسسه خیریه مهر

برگزاری کلاس آموزش زبان انگلیسی برای کودکان 9-12 سال، مورخ پنج شنبه 1398/09/07

با تشکر از استاد بزرگوار، خانم کمالی

اهدای لوازم منزل
اهدای یک دست مبلمان دست دوم به مددجوی تحت پوشش