0
#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین نیازمندان شهر اصفهان

#لقمه مهربانی

توزیع غذا بین نیازمندان شهر اصفهان

توزیع 100 پرس غذا بین نیازمندان شهر اصفهان، روز شنبه مورخ 1398/04/08 از ساعت 2 الی 23:30 دقیقه

با تشکر فراوان از آقای ملک محمد که در توزیع غذا به ما یاری رساندند. 

با تشکر از خیر بزرگوار که غذا ها را در اختیار خیریه قرار دادند تا بتوانیم به دست نیازمندان برسانیم. 

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر