0
#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

#لقمه_مهربانی

توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

توزیع غذا بینن مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر، در روز شنبه 1398/08/04

با سپاس فراوان از خیر گرامی

#لقمه_مهربانی
توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر