0
#لقمه_مهربانی
توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

#لقمه_مهربانی

توزیع غذا بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

توزیع شله زرد و غذا به تعداد 100 پرس بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر، روز یکشنبه مورخ 1398/07/28

سازمان یار• تصویری با یک عنوان

با تشکر از خیرین گرامی 

بسته بندی سبد کالا
بسته بندی سبد کالا جهت توزیع بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر