0
بسته بندی سبد کالا
بسته بندی سبد کالا جهت توزیع بین مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

بسته بندی سبد کالا

بسته بندی سبدکالا جهت توزیع بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر

به کمک مدیریت و پرسنل محترم موسسه خیریه مهر اقلام سبد کالا جهت توزیع بین مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه مهر، در تاریخ 1398/07/25خریداری، بسته بندی و آماده شد. 

اهدای لوازم منزل
اهدای یک عدد بوفه به مددجوی تحت پوشش موسسه خیریه مهر