0
برگزاری کلاس آموزشی

برگزاری کلاس آموزشی

تشکیل کلاس آموزشی برای مددجویان تحت پوشش خیریه مهر

برگزاری کلاس آموزشی برای دو دانش آموز تحت پوشش توسط خانم جوشن پوش همکار گرامی موسسه خیریه مهر 

توزیع غذای نذری
توزیع غذای نذری بین مددجویان تحت پوشش