0
فراخوان طرح مدرسه مهر
جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند

کمپین مدرسه مهر

با توجه به افزایش قیمت کاغذ و لوازم التحریر، موسسه خیریه مهر بر آن است که تا با کمک شما خوبان، کتاب و لوازم التحریر کودکان تحت پوشش خیریه را تامین نماید. 
سازمان یار• تصویری با یک عنوان
دومین قدم لقمه مهربانی
توزیع غذا