0
اهدای کارت هدیه به مادران سرپرست خانوار ویژه روز مادر1402
بران شدیم تا در این روز با اهدای هدیه ای ناقابل از زحمات این عزیزان تقدیر کوچکی بعمل بیاوریم

 
 

خرید و اهدای لباس گرم برای کودکان مددجو آذرماه 1402
هوا سردتر میشود باید دست به کار میشدیم...کودکانی همه امید به فرداهای روشن، چشم به راه قلبی مهربان، نور را در دل تاریکی نقش می زنیم.