0
اهدای لوازم تحریر به دانش آموزان مناطق روستایی مهر ماه1402
شناسایی دانش آموزان نیازمند مناطق محروم روستایی و اهدای لوازم تحریر ، کیف و کفش و خرید فرم مدرسه به بیش از یکصد دانشآموز با بررسی و تعامل با اداره آموزش پرورش کل استان و ده ها مدرسه در سفر های متوالی به این مناطق

 
 

خرید تغذیه مدرسه به انتخاب کودک مهرجو
ویژه روز جهانی کودک 1402خرید تغذیه مدرسه به انتخاب دانش آموز مورخ 1402/07/20