0
توزیع سبدکالا بین مهرجویان خرداد ماه 1402
به مناسبت دهه کرامت و میلاد امام رضا ع بین مهرجویان موسسه مهر(مأوای همدلی و روشنی ایتام)

 
 

بازدید از بیمارستان امام حسین اردیبهشت 1402
بازدید از بیمارستان امام حسین برای روز دختر اردیبهشت  1402 و دلجویی از دختران بیمار (غیر مددجو) و اهدای گل و کارت هدیه