0
بازدید از بیمارستان امام حسین اردیبهشت 1402
بازدید از بیمارستان امام حسین برای روز دختر اردیبهشت  1402 و دلجویی از دختران بیمار (غیر مددجو) و اهدای گل و کارت هدیه

 
 

هدیه روز دختر1402
توزیع کارت هدیه و گل  و یک بسته گوشت به مناسبت روز دختر بین دختران عزیز مهرجو در روز 28اردیبهشت ماه 1402 به مدد خیرین گرانقدر