0
خرید و بسته بندی و توزیع پک یلدا و ارزاق و لباس گرم یلدای1401
من خداوند را در برق چشمان کسانی میبینم که حال آن ها از دیدن حال خوب دیگران ، خوب می شود...💜💜💜💜💜💜💜🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉خرید و توزیع لباس گرم و همچنین بسته بندی ۱۹۰ بسته ارزاق و پک یلدا و توزیع ۱۴۰ مورد بین مهر جویان شهر اصفهان همچنین ۳۰بسته توزیع موردی بین نیازمندان به همت شما نیکوکاران بزرگوار ...با تشکر از پرسنل مهربان خیریه مهر🌸🌸🌸🌸🌸🌸✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه  مأوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱🆔 instagram:mehreaytamesf🆔 Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر سایت:http://www.mehr-ngo.ir

 
 

خرید ویلچر برقی برای مددجوی معلول1401آذرماه
💜💜💜واحد اندازه گیری انسانیت ، دست هاییست که گرفتیم، گره هاییست که باز کردیم، دلهاییست که به دست اوردیم و اشک هاییست که به لبخند نشاندیم💜💜💜🙏خرید و اهدای یک عدد ویلچر برقی به همت شما حامیان بزرگوار ۱۹آذرماه ۱۴۰۱🙏✔️شماره حساب و شماره کارت ملت خیریه ماوای همدلی و روشنی ایتام:۸۶۴۶۸۰۳۰۶۰۶۱۰۴۳۳۷۴۹۴۳۸۰۳۶۱📞شماره تماس:۳۴۴۷۴۸۰۶-۰۳۱ instagram:mehreaytamesf Telegram:@mehreaytam🌏نشانی:اصفهان.خیابان آیت الله ادیب-پل ۲۵ آبان-نبش کوچه مهرآبادنو-خیریه مهر سایت:http://www.mehr-ngo.ir#خیریه#مددجو#ویلچربرقی#معلول#کمک_نیکوکارانه#مهرایتام#ماوای_همدلی_و_روشنی_ایتام