0
عملکرد شش ماه اول سال1399

گاهی در روزمرگی های زندگی در دوراهی عقل و احساس باید عشق را برگزید.                                                            عاشق شوی و محبت را در شالیز زندگی فریاد بزنی، وشقایق را تا پایان زندگی همواره به رخ عقل بکشی.                          عملکرد شش ماه اول سال 1399 موسسه خیریه مهر            سپاس گزاریم که کنارمان بودید و همواره کنارمان هستید.