0
توزیع تخم مرغ
توزیع تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش

توزیع تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش

توزیع تخم مرغ بین مددجویان تحت پوشش 

با تشکر از حامی گرامی 

سازمان یار• متن و تصویر
نذورات عید سعید قربان
موسسه خیریه مهر آماده دریافت نذورات شما در عید سعید قربان می باشد.