0

پرستوها فریاد بزنید!                                                    و عشق را در میان ساقه های گل یاس جست و جو کنید، وسرآغاز کتاب عشق را با مَبحَث همدلی شروع کنید و اینست آغاز زندگی.                                                          توزیع 76 کیلو انار در روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 بین 17 خانوار تحت پوشش موسسه خیریه مهر 

توزیع لقمه مهربانی