0

آرزوها در دل نقاشی

بالن آرزوهایشان را با آتش قلبشان در آسمان دلتنگی رها کردند.

آنها را دریابیم، پیش از آن که خاموش شوند.

خیریه مهر امسال مفتخر است که، میزبان آرزوهای کودکان بی سرپرست در روز جهانی کودک در قالب نقاشی باشد.

خیریه مهر