0
برآورده شدن آرزوها
گاهی اوقات آرامش زندگیمان را مدیون برآورده کردن آرزو کودکانی هستیم

برآورده شدن آرزوها

همه ما انسان ها، گاهی اوقات آرامش زندگیمان را مدیون برآورده کردن آرزو کودکانی    هستیم که، دست های پاک کودکانه خود را به آسمان بردند و برایمان طلب آرامش کنند. برآورده شدن آرزوی قشنگ آرزو جان، یکی از بچه های تحت پوشش خیریه مهر، توسط خَیر عزیز و با محبت، که لبخند گرمی بخشی را بر روی لبانش آورد.                             در روز شنبه مورخ 1399/06/22

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
 
بخشندگی زیباست
همانند خورشیدی که محبت را در کوچه پس کوچه های زندگی کاشت و در آخر قلب هایی سرشار از مهربانی درو کرد