0
بخشندگی زیباست
همانند خورشیدی که محبت را در کوچه پس کوچه های زندگی کاشت و در آخر قلب هایی سرشار از مهربانی درو کرد

بخشندگی زیباست، همانند خورشیدی که محبت را در کوچه پس کوچه های زندگی کاشت و در آخر قلب هایی سرشار از مهربانی دِرو کرد.و در این میان انسان هایی بزرگ به جای گذاشت، که آرامش روح و جسم خودشان را در گِرُو  محبت به دیگران می دانند.      کار زبیا و خدادوستانه یکی از خیرین عزیز که هزینه برگزاری مراسم ترحیم پدر عزیزشان را به صورت سبدکالا به 50خانواده نیازمند تحت پوشش خیریه مهر اهدا کردند.                 در روز سه شنبه مورخ 1399/06/18