0
مراجعه به مدارس
جهت شناسایی و پذیرش دانش آموزان مدارس

یکی از اقدامات اولیه‌ی موسسه خیریه مهر جهت شناسایی نیازمندان، مراجعه به مدارس بوده است. 

موسسه خیریه مهر با همکاری مدارس توانسته است نیازمندان واقعی را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده برای مددجویان کند.

برگزاری اردوی یک روزه زیارتی - سیاحتی
پل زمان خان - امامزاده پیراحمد