0
توزیع زردآلو
توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش

توزیع زردآلو

توزیع زردآلو بین مددجویان تحت پوشش 

با تشکر از لطف خیر بزرگوار

سازمان یار• متن و تصویر
خرید و بسته بندی و توزیع سبدکالا بهمن ماه1402